Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas Sunly City OÜ (registrikood 14790158, aadress Masti 17, 11911 Tallinn; edaspidi Ühing) töötleb teie isikuandmeid.

Ühingul on hea meel, et tunnete Ühingu teenuste vastu huvi. Isikuandmete kaitse on Ühingu jaoks väga oluline ning me suhtume sellesse täie tõsidusega. Teie isikuandmete töötlemisel täidab Ühing asjakohastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning järgime isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtteid.

Milliseid isikuandmeid kogume ning mida me nendega teeme?

Ühing peab oma seadusest ja teenuse pakkumise sisust tulenevate kohustuse täitmiseks oma klientidest registrit ehk nimekirja, mis kajastab liikmete järgnevaid isikuandmeid:

 1. ees- ja perekonnanimi,
 2. e-posti aadress,
 3. telefoninumber,
 4. kliendi aadress
 5. kliendi poolt süsteemi või Ühingule e-kirja teel edastatud dokumendid ja nende sisu.

Kellele me teie isikuandmeid edastame?

Teie poolt Ühingule avaldatud isikuandmeid avaldame kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on Ühingu teenuste osutamiseks vältimatult vajalik. See tähendab, et Ühing kasutab oma tegevuses koostööpartnereid, kellele avaldame teie isikuandmed Ühingu tegevuse ja teenuste osutamisega ja/või Ühingu turundustegevusega seotud eesmärkidel. Muudel eesmärkidel teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edastata. Kõik kolmandad isikud, kellele Ühing teie isikuandmeid edastab, võivad vastavaid isikuandmeid kasutada ja töödelda üksnes käesolevates andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkidel ja viisil.

Ühing kasutab klientidega suhtlemiseks MailChimp elektroonset otsepostisüsteemi ja Help Scout sõnumiplatvormi.

Ühinguga seotud teadete ja uudiste edastamiseks edastame e-posti aadressid Ühingu koostööpartnerile MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), kes hoiab andmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvas serveris. Ameerika Ühendriikidesse edastatud isikuandmete MailChimp poolt töötlemise turvalisus on tagatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel kasutatava Privacy Shield andmekaitseraamistiku abil.

Ühingu veebilehel teile informatsiooni andmiseks (vestluse vormis) töötleb teie isikuandmeid Ühingu koostööpartner Help Scout (Help Scout Inc, 100 City Hall Plaza, 5th Floor, Boston, MA 02108, USA), kes hoiab andmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvas serveris. Ameerika Ühendriikidesse edastatud isikuandmete Help Scouti poolt töötlemise turvalisus on tagatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel kasutatava Privacy Shield andmekaitseraamistiku abil.

Lisaks eeltoodule võib Ühing edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui see on vajalik Ühingu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või õiguse teostamiseks. 

Millal isikuandmed kustutatakse?

Ühingu klientide isikuandmeid töödeldakse kuni isiku kliendisuhte lõpuni. Seejärel säilitatakse andmeid selle kohta kas ja millal on isik Ühingu klient olnud.

Kuidas kasutame küpsiseid?

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kasutame oma õigustatud huvi alusel Ühingu veebilehel küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. Küpsised annavad Ühingule statistilist teavet, mis aitavad analüüsida Ühingu veebilehe külastajate käitumismustreid ning kasutada seda turunduses. Näiteks salvestame küpsiste abil teie poolt kasutatud seadme IP-aadressi, mis võimaldab meil hiljem teile läbi Google’i ja Facebooki oma teenuseid ja pakkumisi tutvustada.

Veebilehel kasutatakse järgnevaid küpsiseid:

NimiKüpsise ülesanne / eesmärk
Google AnalyticsAnalüütiline küpsis, millega kogutakse analüütilisi andmeid veebilehe külastajate kohta. Andmeid võidakse kasutada ka reklaami suunamiseks Google’i reklaamivõrgustikus.
Google Tag ManagerKüpsis, mille kaudu hallatakse veebilehele paigaldatavaid küpsiseid.
Facebook PixelKüpsis reklaamide suunamiseks ja tulemuste jälgimiseks Facebookis.

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestamist oma seadmesse ning kustutada ka kõik küpsised, mis seni on arvutisse salvestunud. Selleks tuleb teil muuta oma veebilehitseja isiklikke privaatsusseadeid.

Kuidas teostada oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguseid?

Kui soovite:

 • tutvuda oma isikuandmetega, mida Ühing oma tegevuse raames töötleb,
  • oma ebaõigete ja/või aegunud isikuandmete parandamist ja/või täiendamist,
  • oma isikuandmete kustutamist ja/või töötlemise piiramist või lõpetamist ja avalikustatud isikuandmete kustutamist, kui edasine töötlemine ei ole kohalduva õiguse alusel lubatud, või esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid,
  • nõuda kohalduva õigusega kooskõlas andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale,
  • esitada Ühingu poolt teie isikuandmete töötlemisele vastuväiteid või
  • avaldada Ühingule muid teie isikuandmete töötlemisega seotud soove või taotlusi või kui vajate selle kohta täiendavat informatsiooni, siis

palun pöörduge Ühingu poole e-posti teel aadressil [email protected].

Kui leiate, et oleme teie isikuandmeid töödelnud õigusvastaselt või oleme teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi rikkunud, siis palume teil sellest Ühingule kindlasti eeltoodud e-posti aadressil teada anda. Samuti on teil õigus pöörduda sellisel juhul kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kuidas tagame teie isikuandmete turvalisuse?

Ühing hoiab ja töötleb teie isikuandmeid digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Kõikidele Ühingu ja Ühingu koostööpartnerite poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad juurde üksnes Ühingu töötajad ja Ühingu koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevates andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevates andmekaitsetingimustes sätestatud nõudeid.

Andmekaitsetingimuste muutmine

Käesolevad andmekaitsetingimused on avaldatud Ühingu veebilehel ja on kehtiv alates 01.04.2020. Andmekaitsetingimuste muutmisel jõustuvad muudatused ja täiendused uue versiooni avaldamisel Ühingu veebilehel.